website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

Tin t?c - S? ki?n

C?n c? ch? tiu tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng do B? GD&?T cho php tuy?n sinh n?m 2015. Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo cc Anh, Ch? ?? ?i?u ki?n xt tuy?n H? ??i h?c chnh quy nh tr??ng s?m lm th? t?c n?p h? s? v nh?p h?c theo cc ngnh h?c sau:

 

?p n ?? thi mn ha h?c THPT Qu?c Gia n?m 2015 theo B? Gio d?c v ?o t?o. ?? thi khng qu kh ??i . T? ?i?m thi ny, th sinh c th? ??ng k xt tuy?n c nhi?u l?a ch?n xt tuy?n ??i h?c n?m 2015 nhi?u tr??ng. D??i ?y l l?i gi?i ?? ha h?c k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015. Ph? huynh v th sinh c th? tham kh?o l?i gi?i chi ti?t.

 

?p n ?? thi mn ??a l THPT Qu?c Gia n?m 2015 theo B? Gio d?c v ?o t?o. So v?i m?i n?m, ?? v?t l n?m nay kh c? b?n, nhi?u th sinh ra ngoi phng thi t? 2/3 th?i gian v?i nh?n xt ?? thi khng qu kh. T? ?i?m thi ny, th sinh c th? ??ng k xt tuy?n c nhi?u l?a ch?n xt tuy?n ??i h?c n?m 2015 nhi?u tr??ng. D??i ?y l l?i gi?i ?? ??a l k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015. Ph? huynh v th sinh c th? tham kh?o l?i gi?i chi ti?t.

 

?p n ?? thi mn ti?ng anh THPT Qu?c Gia n?m 2015 theo B? Gio d?c v ?o t?o. ?? thi ti?ng anh n?m nay phn lo?i ???c h?c sinh kh, gi?i. T? ?i?m thi ny, th sinh c th? ??ng k xt tuy?n c nhi?u l?a ch?n xt tuy?n ??i h?c n?m 2015 nhi?u tr??ng. D??i ?y l l?i gi?i ?? ti?ng anh k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015. Ph? huynh v th sinh c th? tham kh?o l?i gi?i chi ti?t.

 

?p n ?? thi mn ng? v?n THPT Qu?c Gia n?m 2015 theo B? Gio d?c v ?o t?o. N?m nay ?? v?n ??a hnh ?nh Tr??ng Sa, Hong Sa tr?c ti?p vo ?? thi. So v?i cc n?m tr??c, n?m nay ?? v?n phng thong h?n, th sinh c th? th?a mi "phng bt" theo mnh. T? ?i?m thi ny, th sinh c th? ??ng k xt tuy?n c nhi?u l?a ch?n xt tuy?n ??i h?c n?m 2015 nhi?u tr??ng. D??i ?y l l?i gi?i ?? ng? v?n k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015. Ph? huynh v th sinh c th? tham kh?o l?i gi?i chi ti?t.

Th sinh v ph? huynh c th? xem thng tin tuy?n sinh n?m 2015 t?i ?y!

 

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254