website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng
Quy ch? tuy?n sinh THPT Qu?c gia n?m 2015

Quy ch? tuy?n sinh 2015 m?i nh?t c?a B? gio d?c ???c Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng c?p nh?t nhanh v chnh xc nh?t ?y l quy ch? quan tr?ng nh?t ?i?u ti?t ton b? k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015 bao g?m quy ch? thi THPT Qu?c gia, quy ch? thi ?H,cao ??ng v t?t c? bi vi?t t? v?n c?a ban tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng s? gip h?c sinh, b?c ph? huynh hi?u r nh?t v? nh?ng thay ??i c?a k? thi ny

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng tm t?t Quy ch? tuyn sinh 2015 m?i c r?t nhi?u ?i?m thay ??i so v?i d? th?o cng b? tr??c ? bao g?m:
?Thang ?i?m s?? du?ng la? thang ?i?m 10.
?H?n cu?i cng nh?n h? s? ??ng k d? thi l tr??c ngy 30/4 hng n?m thay vi? 1/4 nh? ?a? cng b?. D? ki?n ??ng k lm h? s? t? 1/4
? ?i?m li?t: l 1 ?i?m
? ???c mang Atlat vo phng thi
? M?i th sinh ch? c 1 s? bo danh duy nh?t
? ??i v?i xt tuy?n vo ??i h?c sau khi thi m?i thi sinh ???c c?p 04 gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi t??ng ???ng 4 nguy?n v?ng.
Nguy?n v?ng 1 nh? quy ??nh c? trong d? th?o ? l NV1 ch? ???c xt tuy?n vo m?t tr??ng, trong m?t tr??ng xt t?i ?a 4 ngnh ho?c nhm ngnh, cn cc nguy?n v?ng b? sung (T? nguy?n v?ng 2 tr? ?i) Khc v?i vi?c ??ng k xt tuy?n nguy?n v?ng 1, khi ??ng k xt tuy?n nguy?n v?ng b? sung, cc em c th? ??ng th?i s? d?ng c? ba gi?y xc nh?n k?t qu? thi ?? ??ng k vo 3 tr??ng khc nhau. M?i tr??ng c th? ??ng k t?i ?a 4 nguy?n v?ng
? ?? thi Ngo?i ng? s? bao g?m ph?n vi?t v phn tr?c nghi?m
PGS-TS Tr?n V?n Ngh?a c?c ph c?c kh?o th cho bi?t: "D? ki?n v?i mn ngo?i ng?, ?? thi v?n s? g?m ph?n vi?t v ph?n tr?c nghi?m nh? trong k? thi t?t nghi?p THPT 2014"
? C?u trc ?? thi THPT qu?c gia 2015 t?ng c??ng ?? phn ha, nhi?u cu h?i m?

(Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015)

- C c?u trc t??ng t? nh? ?? thi tuy?n sinh t?t nghi?p THPT v ?? thi tuy?n sinh vo ??i h?c, Cao ??ng n?m 2014
- Bm st ch??ng trnh THPT, ch? y?u l?p 12 , khng ?nh ??, l?t lo. Trong ? cc mn khoa h?c x h?i s? theo h??ng m?, gi?m chuy?n h?c thu?c lng m yu c?u h?c sinh ph?i bi?t phn tch s? ki?n nh?t s? ki?n nng trong x h?i. ?? cc mn khoa h?c t? nhin th ngoi vi?c ?nh gi ki?n th?c THPT, s? t?p trung vo cc cu h?i v?n d?ng ki?n th?c, th?c hnh.
- V? c? b?n th?i gian cc mn thi tr?c nghi?m 90; cc mn t? lu?n 180 pht. ?? thi c 2 m?c ?ch khc nhau nn s? ??m b?o ?? phn ha cao.
- ?? thi g?m 2 nhm cu h?i , nhm 1 gi?ng cc cu h?i ?? thi t?t nghi?p n?m 2014 ??m b?o h?c sinh trung bnh c th? t?t nghi?p,nhm 2 cu h?i kh ?? phn lo?i th sinh ?? tuy?n vo ??i h?c, cao ??ng.
- ?? thi ?i h?i h?c sinh v?n d?ng ki?n th?c t?ng h?p, lin mn ?? lm bi, gi?i quy?t cc v?n ?? lin quan ??n th?c ti?n cu?c s?ng.
- ?? thi cc mn khoa h?c x h?i v nhn v?n nh? Ng? v?n, L?ch s?, ??a l ? ???c ra theo h??ng m? ?? kh?c ph?c tnh tr?ng b?t h?c sinh h?c thu?c lng, ??ng th?i huy ??ng ki?n th?c t?ng h?p, lin mn v v?n s?ng c?a h?c sinh vo vi?c lm bi (ch?ng h?n, trong ?? thi Ng? v?n c ki?n th?c v? L?ch s?, ??a l, Gio d?c cng dn...);
- C? th?, ??i v?i ?? S?, ??a s? gi?m h?c thu?c lng v nh? d? li?u. V d? ??i v?i ?? S?, s? ??a ra s? ki?n v yu c?u phn tch s? ki?n ?. Cc mn khoa h?c t? nhin nh? Ton, L, Ha, Sinh s? t?ng c??ng ?nh gi vi?c v?n d?ng ki?n th?c c?a h?c sinh.
-?? thi s? ??m b?o c? 4 m?c ?? nh?n bi?t, thng hi?u, v?n d?ng, v?n d?ng cao, v?a ?p ?ng yu c?u c? b?n cho h?u h?t th sinh, v yu c?u nng cao nh?m phn ha trnh ?? h?c sinh ph?c v? cng tc tuy?n sinh vo cc tr??ng ?H, C?.

-> M?i th sinh ch? c 1 s? bo danh duy nh?t:
Th sinh d? thi s? ???c l?p danh sch theo th? t? a, b, c,... c?a tn th sinh theo t?ng mn thi ?? x?p phng thi.

M?i th sinh c m?t s? bo danh duy nh?t. S? bo danh c?a th sinh g?m ph?n ch? l m s? c?a H?i ??ng thi v ph?n s? c 06 ch? s? ???c ?nh t?ng d?n, lin t?c ??n h?t s? th sinh c?a H?i ??ng thi, ??m b?o trong H?i ??ng thi khng c th sinh trng s? bo danh

C hai lo?i c?m th? cho cc h?c sinh c m?c ?ch thi khc nhau, danh sch c?m thi B? gio d?c s? cng b? th?i gian s?p t?i.

C?m thi cho cc th sinh d? thi ?? xt cng nh?n t?t nghi?p THPT v xt tuy?n sinh ?H, C?: t? ch?c thi cho th sinh c?a t nh?t 02 t?nh, thnh ph? tr?c thu?c Trung ??ng (g?i chung l t?nh), do tr??ng ?H ch? tr, ph?i h?p v?i s? GD?T;

C?m thi cho cc th sinh d? thi ?? xt cng nh?n t?t nghi?p THPT: t? ch?c thi t?i tr??ng ho?c lin tr??ng ph? thng c?a t?nh, do s? GD?T ch? tr, ph?i h?p v?i tr??ng ?H.

??i t??ng d? thi l ng??i ng??i ? h?c h?t ch??ng trnh THPT trong n?m t? ch?c k? thi; Ng??i ? h?c h?t ch??ng trnh THPT nh?ng ch?a thi t?t nghi?p ho?c ? thi nh?ng ch?a t?t nghi?p ? nh?ng n?m tr??c; ng??i ? t?t nghi?p THPT; ng??i ? t?t nghi?p trung c?p; cc ??i t??ng khc ???c B? GD?T cho php d? thi (g?i chung l th sinh t? do).

Cc ??i t??ng d? thi khng trong th?i gian b? k? lu?t c?m thi; ??ng k d? thi v n?p ??y ??, ?ng th? t?c, ?ng th?i h?n cc gi?y t? v l? ph ??ng k d? thi theo quy ??nh.

Bn c?nh ?, ??i v?i h?c sinh ?ang h?c THPT th ph?i ??m b?o cc ?i?u ki?n ???c ?nh gi, x?p lo?i ? l?p 12: h?nh ki?m x?p lo?i t? trung bnh tr? ln, h?c l?c khng b? x?p lo?i km. Ring ??i v?i ng??i h?c GDTX thu?c di?n khng ph?i x?p lo?i h?nh ki?m v ng??i h?c theo hnh th?c t? h?c c h??ng d?n th khng yu c?u x?p lo?i h?nh ki?m.

Th sinh t? do ch?a t?t nghi?p THPT ph?i ??m b?o cc ?i?u ki?n: ? t?t nghi?p trung h?c c? s? (THCS); Tr??ng h?p khng ?? ?i?u ki?n d? thi trong cc n?m tr??c do b? x?p lo?i km v? h?c l?c ? l?p 12, ph?i ??ng k v d? k? ki?m tra cu?i n?m h?c t?i tr??ng ph? thng n?i h?c l?p 12 ho?c n?i ??ng k d? thi m?t s? mn h?c c ?i?m trung bnh d??i 5,0, ??m b?o khi l?y ?i?m bi ki?m tra thay cho ?i?m trung bnh mn h?c ?? tnh l?i ?i?m trung bnh c? n?m ?? ?i?u ki?n v? h?c l?c theo quy ??nh.

Tr??ng h?p khng ?? ?i?u ki?n d? thi trong cc n?m tr??c do b? x?p lo?i y?u v? h?nh ki?m ? l?p 12, ph?i ???c UBND c?p x n?i c? tr xc nh?n c ?? t? cch, ph?m ch?t ??o ??c v nghim ch?nh ch?p hnh chnh sch, php lu?t c?a Nh n??c, quy ??nh c?a ??a ph??ng.

-> D? ki?n ??ng k d? thi t? 1/4 v ??ng k tr??c ngy 30/4
H?c sinh ?ang h?c THPT ??ng k d? thi t?i tr??ng ph? thng n?i h?c l?p 12; Th sinh t? do ??ng k t?i ??a ?i?m do s? GD?T quy ??nh.

H?n cu?i cng nh?n h? s? ??ng k d? thi: tr??c ngy 30/4 h?ng n?m.Khi h?t h?n n?p h? s? ??ng k d? thi, n?u pht hi?n c nh?m l?n, sai st, th sinh ph?i thng bo k?p th?i cho Hi?u tr??ng tr??ng ph? thng ho?c Th? tr??ng ??n v? n?i ??ng k d? thi ho?c cho H?i ??ng thi trong ngy lm th? t?c d? thi ?? s?a ch?a, b? sung.

Cc tr??ng h?p ??c bi?t ???c php b? sung cc lo?i gi?y ch?ng nh?n ?? ???c h??ng ch? ?? ?u tin, h??ng c?ng ?i?m khuy?n khch ph?i th?c hi?n tr??c ngy t? ch?c k? thi m?i c gi tr?.

H? s? xt cng nh?n t?t nghi?p THPT ???c th sinh hon thi?n v n?p t?i n?i ??ng k d? thi theo quy ??nh trong h??ng d?n h?ng n?m c?a B? GD?T.

-> Ch?m theo bi thi theo thang ?i?m 10, ?i?m li?t l 1,0
Quy ch? thi THPT qu?c gia c?ng cho bi?t, bi thi c?a th sinh ???c ch?m thi theo h??ng d?n ch?m, ?p n, thang ?i?m c?a B? GD?T. Bi thi ???c ch?m theo thang ?i?m 10, l?y ??n 0,25; khng quy trn ?i?m.

-> H?c sinh ???c mi?n thi ngo?i ng? s? ???c tnh 10 ?i?m
Theo quy ch? thi THPT qu?c gia th ??i t??ng ???c mi?n thi ngo?i ng? l thnh vin ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t? mn Ngo?i ng? theo Quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? GD?T; C m?t trong cc ch?ng ch? theo quy ??nh c?a B? GD?T.

Th sinh ???c mi?n thi mn Ngo?i ng? ???c tnh 10 ?i?m cho mn ny ?? xt cng nh?n t?t nghi?p THPT. Th sinh khng s? d?ng quy?n ???c mi?n thi mn Ngo?i ng? th ph?i d? thi v xt cng nh?n t?t nghi?p THPT nh? th sinh khng ???c mi?n thi.

Hi?u tr??ng tr??ng ?H, C? quy?t ??nh vi?c s? d?ng hay khng s? d?ng k?t qu? mi?n thi mn ngo?i ng? trong k? thi THPT qu?c gia ?? tuy?n sinh.

->Nh?ng ?i?m m?i trong tuy?n sinh ?H,C? 2015:
Theo quy ch? tuy?n sinh ?H, C? th ?i?u ki?n ?? tham gia tuy?n sinh ? l tnh ??n th?i ?i?m xt tuy?n, ? t?t nghi?p THPT (theo hnh th?c gio d?c chnh quy ho?c gio d?c th??ng xuyn) ho?c ? t?t nghi?p trung c?p (trung c?p chuyn nghi?p v trung c?p ngh?), sau ?y g?i chung l t?t nghi?p trung h?c.

Ng??i t?t nghi?p trung c?p nh?ng ch?a c b?ng t?t nghi?p THPT ph?i h?c v ???c cng nh?n hon thnh cc mn v?n ha trong ch??ng trnh gio d?c THPT theo quy ??nh c?a B? GD-?T.

??i v?i cc tr??ng s? d?ng k?t qu? c?a k thi THPT qu?c gia th duy tr t? h?p cc mn thi t??ng ?ng v?i kh?i thi m tr??ng ? s? d?ng trong k? thi tuy?n sinh ?H, C? h? chnh quy n?m 2014 v cc n?m tr??c (sau ?y g?i l kh?i thi truy?n th?ng) ?? xt tuy?n.

N?u thay ??i cc kh?i thi truy?n th?ng, cc t? h?p mn thi ? s? d?ng ?? xt tuy?n, cc tr??ng ph?i bo co B? GD?T v thng bo cng khai trn trang thng tin ?i?n t? c?a tr??ng, cc ph??ng ti?n thng tin ??i chng khc t nh?t 3 n?m tr??c khi p d?ng.

Nh?ng tr??ng s? d?ng t? h?p mn thi m?i ngoi cc kh?i thi truy?n th?ng ?? xt tuy?n cho m?t ngnh ho?c nhm ngnh c?n dnh t nh?t 75% ch? tiu c?a ngnh ho?c nhm ngnh ? ?? xt tuy?n theo cc t? h?p mn thi t??ng ?ng v?i cc kh?i thi truy?n th?ng.

->Vi?c thm cc t? h?p mn thi m?i ?? xt tuy?n ???c th?c hi?n theo nguyn t?c:
S? d?ng k?t qu? c?a t nh?t 3 mn thi, trong ? c t nh?t m?t trong hai mn Ton v Ng? v?n ?? xt tuy?n; cc mn thi ??a vo t? h?p ?? xt tuy?n ph?i g?n v?i yu c?u c?a chuyn ngnh ?o t?o; khng s? d?ng nhi?u h?n 4 t? h?p mn thi ?? xt tuy?n cho m?t ngnh; ??i v?i tr??ng, ngnh n?ng khi?u, s? d?ng k?t qu? thi c?a t nh?t m?t mn v?n ho k?t h?p v?i k?t qu? cc mn thi n?ng khi?u ?? xt tuy?n; Ty theo yu c?u c?a ngnh ?o t?o, cc tr??ng c th? quy ??nh mn thi chnh ???c nhn h? s? khi xt tuy?n.

->S? c ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vo ("?i?m sn")

Quy ch? tuy?n sinh ?H, C? c?ng cho bi?t, c?n c? k?t qu? thi c?a th sinh d? thi l?y k?t qu? k? thi THPT qu?c gia ?? xt tuy?n ?H, C?, B? GD-?T xc ??nh ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vo ?? cc tr??ng xy d?ng ph??ng n xt tuy?n.

Cc tr??ng ?H, C? ?ng trn ??a bn cc t?nh thu?c khu v?c Ty B?c, Ty Nguyn v Ty Nam B?, ???c xt tuy?n nh?ng th sinh c h? kh?u th??ng tr t? 3 n?m tr? ln, h?c 3 n?m lin t?c v t?t nghi?p trung h?c t?i cc t?nh thu?c khu v?c ny v?i k?t qu? thi (t?ng ?i?m 3 mn thi c?a t? h?p dng ?? xt tuy?n) th?p h?n ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vo 1,0 ?i?m (theo thang ?i?m 10) v ph?i h?c b? sung ki?n th?c m?t h?c k? tr??c khi vo h?c chnh th?c. Ch??ng trnh b? sung ki?n th?c do Hi?u tr??ng cc tr??ng quy ??nh.

T? ch?c xt tuy?n ??i v?i nh?ng th sinh ??ng k s? d?ng k?t qu? k? thi THPT qu?c gia ?? xt tuy?n s? tun th? nguyn t?c: C?n c? ng??ng ??m b?o ch?t l??ng ??u vo do B? GD?T quy ??nh, cc tr??ng cng b? ?i?u ki?n xt tuy?n vo cc ngnh c?a tr??ng v t? ch?c xt tuy?n theo l?ch c?a B? GD-?T; ?i?m xt tuy?n ??t sau khng th?p h?n ?i?m trng tuy?n ??t tr??c.

T? ch?c nh?n v tr? h? s? ??ng k xt tuy?n (?KXT) c?a th sinh theo nguy?n v?ng; C?n c? ch? tiu tuy?n sinh c?a tr??ng v s? th sinh ???c tuy?n th?ng (k? c? s? h?c sinh d? b? c?a tr??ng v h?c sinh cc tr??ng D? b? ??i h?c ???c giao v? tr??ng), H?TS tr??ng xem xt, quy?t ??nh ph??ng n ?i?m trng tuy?n.

Cc tr??ng c th? xy d?ng ph??ng n ?i?m trng tuy?n chung cho ton tr??ng ho?c cho t?ng ngnh, nhm ngnh c?a tr??ng.

->Th sinh c m?t nguy?n v?ng chnh v 3 nguy?n v?ng b? sung
?? tham gia xt tuy?n th sinh n?p h? s? v l? ph ?KXT cho tr??ng qua ???ng b?u ?i?n theo hnh th?c th? chuy?n pht nhanh ho?c n?p h? s? tr?c ti?p t?i tr??ng.

??ng k xt tuy?n nguy?n v?ng I: Th sinh dng b?n chnh Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi dng cho xt tuy?n nguy?n v?ng I ?? ??ng k. Th sinh ? trng tuy?n nguy?n v?ng I, khng ???c ?KXT ? cc ??t xt tuy?n ti?p theo;Trong th?i gian quy ??nh c?a ??t xt tuy?n ny, th sinh ???c quy?n thay ??i ngnh h?c ? ??ng k ho?c rt h? s? ?KXT ?? n?p vo tr??ng khc.

??ng k xt tuy?n nguy?n v?ng b? sung:Th sinh dng 3 b?n chnh Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi dng cho xt tuy?n cc nguy?n v?ng b? sung ?? ??ng k; K?t thc m?i ??t xt tuy?n nguy?n v?ng b? sung, th sinh khng trng tuy?n ???c quy?n rt h? s? ?KXT ?? ??ng k xt tuy?n ??t ti?p theo.

Th sinh ch?u trch nhi?m v? tnh xc th?c c?a cc thng tin trong h? s? ?KXT v h? s? ??ng k d? thi. Cc tr??ng c quy?n t? ch?i ti?p nh?n ho?c bu?c thi h?c n?u th sinh khng ??m b?o cc ?i?u ki?n trng tuy?n khi ??i chi?u thng tin trong h? s? ?KXT v h? s? ??ng k d? thi v?i h? s? g?c.

H? s? ?KXT g?m c: Phi?u ?KXT c ghi r ??t xt tuy?n, cho php th sinh ??ng k t?i ?a 4 ngnh (ho?c nhm ngnh) c?a m?t tr??ng cho m?i ??t xt tuy?n. Cc nguy?n v?ng ny ???c x?p theo th? t? ?u tin t? 1 ??n 4; B?n chnh Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi t??ng ?ng v?i ??t xt tuy?n (nguy?n v?ng I hay nguy?n v?ng b? sung); M?t phong b ? dn s?n tem v ghi r ??a ch? lin l?c c?a th sinh ?? tr??ng thng bo k?t qu? xt tuy?n.

->Tuy?n sinh t?i cc tr??ng t? ch?c tuy?n sinh ring
??i v?i tr??ng s? d?ng ph??ng n xt tuy?n d?a vo k?t qu? h?c t?p THPT, ?i?m trung bnh c?a t?ng mn h?c trong t? h?p cc mn dng ?? xt tuy?n ho?c ?i?m trung bnh chung c?a cc mn h?c dng ?? xt tuy?n khng nh? h?n 6,0 ??i v?i h? ?H v 5,5 ??i v?i h? C? (theo thang ?i?m 10).

Tr??ng ?H, C? ?ng t?i cc t?nh bin gi?i, vng c ?i?u ki?n kinh t?-x h?i ??c bi?t kh kh?n v tr??ng C? c?ng ??ng ?o t?o ngu?n nhn l?c cho ??a ph??ng c th? xt tuy?n cc th sinh c h? kh?u th??ng tr t? 3 n?m tr? ln, h?c 3 n?m lin t?c v t?t nghi?p THPT t?i cc t?nh, ??a ph??ng ny ? m?c th?p h?n 0,5 ?i?m so v?i m?c quy ??nh. Nh?ng h?c sinh ny ph?i h?c b? sung ki?n th?c 1 h?c k? tr??c khi vo h?c chnh th?c. Ch??ng trnh b? sung ki?n th?c do Hi?u tr??ng cc tr??ng quy ??nh.

??i v?i tr??ng xt tuy?n h?c sinh t?t nghi?p trung c?p vo cc ngnh h?c trnh ?? C?, ph?i quy ??nh r trong ?? n t? ch? tuy?n sinh cch th?c xt tuy?n vo ngnh h?c ph h?p v cc tiu ch ??m b?o ch?t l??ng ??u vo. ??i v?i cc ngnh n?ng khi?u thu?c kh?i ngnh v?n ha - ngh? thu?t, ?i?m xt tuy?n c?a cc mn v?n ha ph?i ?p ?ng yu c?u t?i thi?u ?? hon thnh ch??ng trnh ph? thng v ???c B? V?n ha - Th? thao - Du l?ch, B? GD?T ch?p thu?n.

V? vi?c t? ch?c thi ??i v?i cc tr??ng tuy?n sinh b?ng ph??ng th?c thi tuy?n ho?c k?t h?p thi tuy?n v?i xt tuy?n th yu c?u v? ?? thi th?c hi?n theo quy ??nh t?i Quy ch? thi THPT qu?c gia; ??i v?i cc mn thi n?ng khi?u v cc mn thi ??c th khc: th?c hi?n theo quy ??nh t?i Quy ch? tuy?n sinh do Hi?u tr??ng ban hnh sau khi l?y ki?n c?a H?i ??ng Khoa h?c v ?o t?o tr??ng, bo co B? GD?T v cng b? cng khai trn trang thng tin ?i?n t? c?a tr??ng.

Vi?c t? ch?c coi thi, ch?m thi, ch?m phc kh?o th?c hi?n th?c hi?n theo Quy ch? tuy?n sinh c?a tr??ng. N?i dung Quy ch? tuy?n sinh c?a tr??ng khng ???c tri v?i cc quy ??nh trong Quy ch? thi THPT qu?c gia.

Ch? ?? ?u tin ???c th?c hi?n theo quy ??nh t?i ?i?u 7 c?a Quy ch? tuy?n sinh ?H, C?; Th?i gian ??ng k thi tuy?n, xt tuy?n do Hi?u tr??ng cc tr??ng quy ??nh ph h?p v?i ph??ng th?c t? ch?c ?o t?o t?i tr??ng v khung k? ho?ch th?i gian n?m h?c c?a gio d?c ph? thng. Th?i gian k?t thc tuy?n sinh ???c th?c hi?n theo l?ch c?a B? GD?T.

Th sinh sau khi thi xong s? ???c c?p 04 gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, 04 gi?y ch?ng nh?n t??ng ?ng 4 nguy?n v?ng 1, 2, 3, 4 v?i 4 ??t xt tuy?n

??i v?i m?i nguy?n v?ng nguy?n v?ng xt tuy?n vo t?i ?a 4 ngnh c?a m?t tr??ng. M?i gi?y c th? ??ng k xt tuy?n vo t?i ?a 4 ngnh c?a m?t tr??ng ho?c 4 kh?i c?a cng 1 ngnh n?u ngnh ? c xt tuy?n nhi?u kh?i.

Th sinh khi xt vo m?t tr??ng ph?i ?nh s? th? t? 4 quy?n c?a mnh v?i 4 m?c ?u tin t? 1 ??n 4. T?c l khi trng tuy?n ngnh ?u tin 1 s? khng xt t?i ngnh ?u tin 2, cn ng??c l?i n?u ?u tin 1 khng trng th ???c xt ti?p ?u tin 2 t??ng t? cc m?c ?u tin khc

? Phng thi ???c x?p theo mn thi, m?i phng thi c t?i ?a 40 th sinh; trong phng thi ph?i b?o ??m kho?ng cch t?i thi?u gi?a 2 Th sinh ng?i c?nh nhau l 1,2 m theo hng ngang. Ring phng thi cu?i cng c?a m?i mn thi ???c x?p ??n 45 Th sinh.

TS ch? ???c mang vo phng thi bt vi?t, bt ch, compa, t?y, th??c k?, th??c tnh, my tnh b? ti khng c ch?c n?ng so?n th?o v?n b?n v khng c th? nh?; Atlat ??a l Vi?t Nam ??i v?i mn ??a l; cc lo?i my ghi m v ghi hnh ch? c ch?c n?ng ghi thng tin m khng truy?n ???c thng tin v khng nh?n ???c tn hi?u m thanh, hnh ?nh tr?c ti?p n?u khng c thi?t b? h? tr? khc.

TS khng ???c mang vo phng thi v? kh, ch?t gy n?, gy chy, bia, r??u, gi?y than, bt xa, ti li?u, thi?t b? truy?n tin ho?c ch?a thng tin c th? l?i d?ng ?? gian l?n trong qu trnh lm bi thi v qu trnh ch?m thi.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254